Tietosuojaseloste

Business Tampere (Tampereen kaupunkiseudun elinkeino- ja kehitysyhtiö Tredea Oy) yhteystietorekisterijärjestelmän tietosuojaseloste

1 REKISTERIN NIMI Business Tampereen (Tampereen kaupunkiseudun elinkeino- ja kehitysyhtiö Tredea Oy) yhteystietorekisteri

2 REKISTERIN PITÄJÄ Tampereen kaupunkiseudun elinkeino- ja kehitysyhtiö Tredea Oy, (Business Tampere, y-tunnus 2252888-5), Kelloportinkatu 1 B, 33100 Tampere, www.businesstampere.com

3 REKISTERIN VASTUUHENKILÖ

Business Tampereen tietosuojavastaavana toimii Merja Telenius.

Merja Telenius
Hallintopäällikkö vs.
Business Tampere
040 800 7340
merja.telenius@businesstampere.com

Vastuuhenkilön tehtäviin kuuluu

  • huolehtia, että asiakasrekisterijärjestelmää käytetään asianmukaisesti
  • jakaa käyttöoikeudet
  • huolehtia tietojärjestelmän tietosuojauksesta
  • sekä huolehtia, että järjestelmän käyttö ohjeistetaan ja että käyttäjille järjestetään riittävä koulutus.

Vastuuhenkilö antaa tarkempia tietoja rekisteristä sekä vastaa rekisteröidyn oikeudesta saada, tarkistaa ja oikaista itseään koskevia tietoja.

4 REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Järjestelmän tarkoitus on pitää rekisteriä Tampereen seudun yrityksistä, seudulle houkuteltavista yrityksistä sekä muista Tredea Oy:n yhteistyökumppaneista (yrityksistä, organisaatioista, yhteisöistä sekä yksityisistä henkilöistä) yrityspalvelun helpottamiseksi, yhteistyösuhteiden hoitamiseksi sekä hyödyllisen tiedon jakamiseksi seudun yrityksille. Rekisterin tietoja käytetään Tredean tuottaman yrityspalvelun laadun ja laajuuden varmistamiseksi, Tampereen seudun yrittäjyysympäristöä parantavien uutisten levittämiseen sekä uusien yritysten sijoittumiseksi Tampereen seudulle. Lisäksi rekisteri tukee tutkimustoimintaa ja tilastointia. Yrityspalveluita ja -tapahtumia koskevien, nk. markkinointiviestien lähettäminen perustuu vastaanottajan suostumukseen.

5 REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Tietosisältö koostuu seuraavista yritystiedoista: - etu- ja sukunimet (sekä etuliite) - titteli - yrityksen nimi/yhteisön nimi (ja osasto) - yrityksen y-tunnus - profilointitiedot (luokittelu, esim. yrityksen toimiala) - ryhmittelytiedot (esim. postitusryhmät) - osoitetiedot - puhelinnumero (kiinteän ja matkapuhelinverkon) - sähköpostiosoite - www-osoitteet - yhteydenottojen kieli - asiakkaan itsensä antamat lisätiedot - asiakashistoria, lokitiedot (esim. yhteydenotot asiakkaaseen) - mahdolliset postituskiellot (sähköposti ja posti)

6 REKISTERIN SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Tiedot saadaan suoraan yrityksiltä, yhteisöiltä ja yksityisiltä henkilöiltä. Lisäksi käytetään julkisia tietolähteitä kuten Tilastokeskus.

7 SÄÄNNÖNMUKAISET HENKILÖTIETOJEN LUOVUTUKSET

Henkilötietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yrityksen ulkopuolelle. Poikkeus voidaan tehdä tapauksissa, joissa katsotaan, että kolmannella osapuolella on tarjota yrityksille erityistä tietoa tai etua. Henkilötietoja ei missään tilanteessa luovuteta kaupallisiin tarkoituksiin tai kaupallisille osapuolille. Tietoja ei pääsääntöisesti siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle ellei se ole henkilötietojen käsittelyn tarkoituksen tai teknisen toteuttamisen kannalta tarpeellista. Tällöin tietojen siirrossa noudatetaan henkilötietolainsäädännön vaatimuksia.

8 REKISTERIN SISÄINEN KÄYTTÖ

Rekisteriä käyttää Business Tampereen henkilökunta. Tietojen rekisteröinnistä ja päivityksistä vastaa ensisijaisesti oma henkilöstö. Rekisteriin pääseminen edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa. Käyttäjätunnus annetaan käyttöoikeuden myöntämisen yhteydessä. Käyttöoikeus päättyy henkilön siirtyessä pois niistä tehtävistä, joita varten hänelle on myönnetty käyttöoikeus. Samalla poistetaan käyttäjätunnus.

9 REKISTERIN YHDISTÄMINEN MUIHIN HENKILÖREKISTEREIHIN

Yhteystietorekisteri on vain Business Tampereen käyttöön suunniteltu rekisteri. Päivittäminen tapahtuu asiakkaan antamien tietojen, julkisesti saatavilla olevien tietojen (esim. www-sivustot) ja Tilastokeskukselta saatavien tietojen perusteella.

10 REKISTERIN SUOJAAMINEN

Rekisteriin sisältyvät tiedot ovat vain Business Tampereen käytössä. Järjestelmä toimii Business Tampereen palveluntarjoajan ulkopuolisilla palvelimilla, joihin on pääsy ainoastaan teknisellä ylläpitohenkilöstöllä. Palvelimet sijaitsevat ympäri vuorokauden vartioidussa ja palosuojatussa palvelintilassa.

11 HENKILÖREKISTERIN JA REKISTERITIETOJEN SÄILYTYS, ARKISTOINTI JA HÄVITTÄMINEN

Yhteystiedot talletetaan tietojärjestelmään, jossa niitä säilytetään toiminnan kannalta tarpeellisen ajan. Tietoja ei erikseen arkistoida. Tapahtumiin liittyvät ilmoittautumistiedot poistetaan, kun ne eivät ole enää tarpeellisia. ESR- ja EAKR-hankkeissa sekä muissa julkisrahoitteisissa hankkeissa noudatetaan kyseessä olevan ohjelmakauden ja rahoittajan edellyttämiä tietojen säilytysaikoja.

12 REKISTERÖIDYN OIKEUDET

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut tietonsa. Voit pyytää tietojasi sähköpostilla rekisterin yhteyshenkilöltä (yhteystiedot tässä tietosuojaselosteessa). Jos haluat tarkastaa jonkin tietyn tiedon, erittele viestiin mitä tietoja haluat tarkastaa.

Rekisteröidyllä on oikeus saada rekisterinpitäjältä häntä koskevat henkilötiedot yleisesti käytössä olevassa siirtomuodossa toimittaakseen ne toiselle rekisterinpitäjälle, oikeus saada ilmoitus tietojaan koskevasta tietoturvaloukkauksesta, jos loukkaus todennäköisesti aiheuttaa suuren riskin yksilön oikeuksille ja vapauksille sekä oikeus valittaa valvontaviranomaiselle, jos katsoo rekisterinpitäjän rikkovan tietosuoja-asetusta. Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus vastustaa käsittelyä silloin kun käsittely perustuu tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1. kohdan e) tai f) -alakohtaan.

13 TIEDON KORJAAMINEN

Yrityksien tiedot tarkistetaan puolivuosittain Tilastokeskuksen aineistosta ja tarvittaessa yritysten www-sivustoilta. Asianomainen henkilö tai yritys voi esittää kirjallisesti tiedon korjaamista milloin tahansa rekisterin vastuuhenkilölle.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen henkilötietonsa korjaamista tai poistamista. Ilmoita rekisterin yhteyshenkilölle (yhteystiedot tässä tietosuojaselosteessa) mitkä tietosi vaadit korjattavan ja ilmoita oikeat tiedot. Rekisteröidyllä ei ole oikeutta vaatia sellaisen tiedon poistamista, jonka säilyttämiseen rekisterinpitäjällä on lain määrittelemä velvoite.

14 REKISTERIHALLINTO

Vastuuhenkilö käyttää rekisterinpitäjänä rekisteriä koskevaa päätösvaltaa. Hän päättää

  • rekisterin kuvauksen ja rekisteriselosteen laatimisesta
  • rekisterin käytöstä, tietosisällön ja käyttötarkoituksen määrittelystä, käyttöoikeuksien myöntämisestä, rekisteröidyn informoinnista ja tarkastusoikeuden toteuttamisesta, tiedon korjaamisesta sekä tietojen luovuttamisesta
  • rekisterin järjestelmäteknisestä ylläpidosta
  • rekisterin suojaamisesta ja tietoturvan järjestämisestä, arkistoinnista ja hävittämisestä
  • rekisterin vastuuhenkilön nimeämisestä ja hänen tehtävistään

Rekisteritoimintoja toteuttavat Tredean palveluksessa olevat henkilöt.

15 SISÄISET REKISTERITOIMINNAN OHJEET JA KOULUTUS

Sisäiset rekisteritoiminnan ohjeet laaditaan erikseen. Henkilöstön koulutus suunnitellaan erikseen.

Lisätietoja:

Merja Telenius
Hallintopäällikkö vs.
Business Tampere
040 800 7340
merja.telenius@businesstampere.com